قبلی

روش‌های آموزشی صادقین

از لاهور تا داکا

فلسفه مقدماتی

آموزش علم‌النفس فلسفی از منظر ابن سینا ، سهروردی و ملاصدرا

ترجمه ن‍ف‍ح‍ات‌‌ال‍رح‍م‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر‌ال‍ق‍رآن‌

انسان کامل در متون عرفانی اسلامی

سقوط تعهدات در حقوق افغانستان و تطبیق آن با حقوق ایران، عراق و مصر

عرفان و شریعت از تعارض تا گفت و گو

درآمدی بر مبانی تعزیه‌شناسی و ‌تعزیه پژوهی

معاد و بررسی شبهات خلود از منظر قرآن